Dịch vụ tiệc trong nhà (Inside catering)

Dịch vụ tiệc trong nhà (Inside catering)Là hình thức phục vụ trong khu vực nhà hàng hoặc khách sạn. Điểm khác biệt với nhà hàng thông thường chính là không gian được tách biệt hẳn và có trang trí phù hợp với sự kiện.
Dịch vụ tiệc In-side Catering
Dịch vụ tiệc In-side Catering là dịch vụ phục vụ tiệc ngay tại nhà hàng, khách sạn. Nhà hàng, khách sạn nào sử dụng dịch vụ này phải có không gian tách biệt với khu vực kinh doanh hằng ngày.